Dobrovoľný hasičský zbor

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 21.3.2023 schválilo zámer znovuvytvorenia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.