Ako vybaviť

Vydanie súhlasu na výrub dreviny

O súhlas je povinná požiadať každá osoba, ktorá iniciuje vypílenie dreviny, ktorá nie je chránená, podľa §47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.z..

  1. Vytlačte a vyplňte príslušnú žiadosť. Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade alebo na tomto odkaze.
  2. Uhraďte správny poplatok vo výške … na číslo účtu …, ak podľa §4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 nie sie od úhrady poplatku oslobodený. Do správy pre prijímateľa uveďte ..
  3. Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte na Obecný úrad v Bzenici..

Ohlásenie drobnej stavby

Bude doplnené.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

O súhlas na umiestnenie stavby malých zdrojov znečišťovania ovzdušia, zmenu ich technologického zariadenia a zmenu ich využívania, alebo na ich samotné užívanie, je v zmysle §27 ods.41 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. občan povinný požiadať príslušnú obec.

  1. Vytlačte a vyplňte príslušnú žiadosť. Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade alebo na tomto odkaze.
  2. Uhraďte správny poplatok vo výške 5€ na číslo účtu … . Do správy pre prijímateľa uveďte ..
  3. Vyplnenú a podpísanú žiadosť, spolu s vyžadovanými prílohami, ktoré sú v nej uvedené, doručte na Obecný úrad v Bzenici..

Príspevok pri narodení dieťaťa

O príspevok obce môžu požiadať rodičia dieťaťa, ktorí majú trvalý pobyt v obci, v čase narodenia dieťaťa mali vzájomne uzavreté platné manželstvo a dieťa sa dožilo veku 1 rok.