Oznámenie o termíne otvárania časti ponúk „Kritériá“

Autor: administrator <admin(at)bzenica.sk>, Téma: Samospráva, Vydané dňa: 22. 07. 2013

Zákazka: „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA DOMU SMÚTKU BZENICA A REVITALIZÁCIA ÚZEMIA CINTORÍNA A JEHO PREDPOLIA“ – stavebné práce

Zverejnenie – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 9594 – MSP vo Vestníku č. 119/2013 zo dňa 20.06.2013. Otváranie obálok – časti ponuky označenej „Kritériá“ sa uskutoční dňa 29. 7. 2013 o 11.00 hod. na adrese Obecný úrad Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica. V súlade s §43 ods. 3 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa § 41 ZoVO nepoužije, a teda otváranie ponúk označených slovom „Kritéria“ bude neverejné.

Doplnené dňa 25.7.2013

Informácia §41 - kritéria otvoriť

Informácia §136 - ostatné otvoriť