Všeobecne záväzné nariadenia

Platné všeobecne záväzné nariadenia vydané obcou Bzenica

2023

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2023 obce Bzenica O určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 1/2023 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Bzenica

2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Bzenica

2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o dani z nehnuteľností na území obce

2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzenica

2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica č. 2/2011 o poskytovaní dotácií

Archív