Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek tak isto začína robiť úpravy na svojich záhradkách, lúkach, poliach. Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období a zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ľudia túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. Sú toho dôkazom i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na území Okresného riaditeľstva Žiar nad Hronom (ide o okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica) vzniklo v roku 2022 len v období vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, teda v období od 1.3. do 31.8.2022 spolu 119 požiarov. Ide síce o mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, ale vzhľadom na to, že v minulom roku bol v tomto čase kvôli extrémne suchému a teplému počasiu súvisle vyhlásený čas nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy bolo zakázané akékoľvek spaľovanie a zakladanie ohňa, je to alarmujúce číslo. Jednou z príčin vzniku požiaru bolo i spomínané vypaľovanie a spaľovanie trávnatých porastov. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň na otvorenom priestore sa šíri veľmi rýchlo a to najmä, ak sa rozfúka vietor.  Svojimi rozmermi a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí – ekologické straty, ako je strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a úhyn chránených
živočíchov, ale tiež i straty na ľudských životoch. Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve, pričom v niektorých prípadoch ho aj zakazujú! V prípadoch dlhotrvajúceho suchého počasia, zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve prísne zakázané! Preto chceme touto cestou upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve povinná dodržiavať a to najmä:
– nespaľovať trávnaté porasty, lístie a odpad zo záhrad v čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
– v prípade spaľovanie je potrebné sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
– ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
– zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
– vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
– po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas

V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami (voda, lopaty a iné pomôcky a náradie) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne (napr. kopcovitom, členitom a pod.) alebo za veterného počasia, sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru – 150, prípadne linku tiesňového volania – 112!!!